Status rehabilitering av dam Breidvatn

Status rehabilitering av dam Breidvatn

10.08.2014

Entreprenør Svein Tore Kåsa AS, Edland er godt igang med
damarbeidene.

Støttefyllingen på den gamle dammen ble avdekket inntil gammel tetningskjerne.

Gammel tetningskjerne beholdes men suppleres med fiberduk som legges på denne.

Det legges et sandlag på fiberduken som beskyttelse mot skader før støttefyllingen etableres.

Pr. utgangen av august 2014 er støttefylling oppstrøms godt igang og plastringsarbeider oppstrøms påbegynt.

Dam Breidvatn ligger i Bykle kommune i Aust Agder, ca 8 km
nord for Hovden. Damanlegget består av en 58 m lang og 3 m høy
overløpskonstruksjon av betong, og en 225 m lang fyllingsdam med kjerne og
støttefylling av stedlige morenemasser. Største damhøyde er ca. 4 m og
oppstrøms damfot ligger hovedsakelig over HRV. Damanlegget er plassert i
bruddkonsekvensklasse 2.

For at dammen skal få en tilfredsstillende sikkerhet, er det
planlagt å utføre tiltak i løpet av sommeren 2014, eventuelt også sommeren
2015. Fyllingsdammen oppgraderes ved at steinsetting og humusholdige masser i
bestående dam graves bort, og det graves til fast lagrete masser i fundament
for ny støttefylling og skråningsvern både oppstrøms og nedstrøms. Alle
løsmasser sikres mot utvasking med fiberduk som filter, og fiberduken sikres
mot punktering med gruspute eller tilsvarende. Det legges ny støttefylling av
samfengt sprengstein og krone og skråninger plastres med grovfraksjonert
sprengstein iht NVEs retningslinjer. Opp –og nedstrøms damtå skal sikres mot
drenasje ut av alle lavbrekk.

For å bedre stabiliteten av overløpskonstruksjonen skal det
etableres drenasjemuligheter gjennom påstøp på luftsiden i det laveste partiet.
Videre skal det fylles stein av tilstrekkelig størrelse inntil konstruksjonens
luftside opp til 2,0 m under overløpskronen.

Kommentarfeltet er stengt.