Syrtveit Fiskeanlegg

Syrtveit Fiskeanlegg

Syrtveit Fiskeanlegg er et kultiveringsanlegg for bleke og ørret som ligger ved Otravassdraget i Evje og Hornnes kommune, ca. 7 mil nord for Kristiansand. Anlegget ble bygget i 1991 etter konsesjonspålegg for å redde bleka og produsere ørret for utsetting i regulerte vann.

Syrtveit Fiskeanlegg

Syrtveit Fiskeanlegg er et kultiveringsanlegg som ligger ved Otravassdraget i Evje og Hornnes kommune, ca. 7 mil nord for Kristiansand.  Anlegget ble bygget i 1991, og lå tidligere i Bygland kommune, den gang Bygland fiskeanlegg.

Bakgrunn

Bakgrunnen for et kultiveringsanlegg i Setesdalen er at Otteraaens Brugseierforening i 1974 fikk pålegg om å sette ut fisk for å kompensere for tapte gyte- og oppvekstområder i forbindelse med vassdragsreguleringer. Spesielt viktig var det å forsøke å redde den relikte laksen Byglandsfjordbleke, som er en dvergform av atlantisk laks (Salmo salar).

 

Byglandsfjordbleka

På slutten av 60-tallet gikk blekebestanden drastisk ned, og et omfattende redningsarbeid ble gjennomført for å redde bleka. A/L Settefisk på Reinsvoll var en svært viktig aktør i dette arbeidet. A/L Settefisk bidro med å oppbevare stamfisken og produsere yngel til Bygland fiskeanlegg var rustet opp og klar til å produsere yngel selv. Siden 1977 har Bygland fiskeanlegg og senere Syrtveit Fiskeanlegg hatt pålegg om å sette ut 100 000 blekeyngel hvert år.

 

Andre arter

I tillegg til å sette ut bleke, settes det også ut lokale stammer av ørret i Otravassdraget (21 350 en-somrige pr. år). Det selges også en del fisk til grunneiere og fiskelag.

Anlegget

Anlegget har 60 2×2 meters kar og 22 1×1 meters kar i
startfôringsavdelingen, 16 3-meters kar i stamfiskavdelingen og 6 3-meters kar i
uteavdelingen. I tillegg til laboratoriet, driftssentral og kontorer finnes det
en egen informasjonsavdeling ved akvariet der interesserte kan komme og iaktta
fisken gjennom glassvinduer. Syrtveit Fiskeanlegg har konsesjon for å produsere 300 000 ensomrige yngel
pr. år.

Andre aktiviteter

 • I sommerhalvåret 1996, 1997 og 1999 ble det drevet forsøk med oppfôring av
  villfanget ørret. Prosjektet ble ledet av Norges Landbrukshøyskole (NLH) etter
  initiativ fra yrkesfisker og storruseprodusent Stein Uleberg.
 • I perioden 1999-2003 ble prosjektet «Bleka i Byglandsfjorden –
  bestandsstatus og tiltak for økt rekruttering» gjennomført. Dette ble ledet av
  Bjørn T. Barlaup, UiB og Einar Kleiven, NIVA. Prosjektet ble organisert som et
  samarbeid mellom Universitetet i Bergen (LFI), NIVA Sørlandsavdelingen,
  Fiskebiologen i Bygland og Syrtveit Fiskeanlegg. Rapport fra prosjektet vil
  foreligge i løpet av høsten 2004.
 • I perioden 2003-2008 skal det gjennomføres et program for videre overvåking
  av bleka i Byglandsfjord. I 2008 skal det utarbeides en samlerapport for
  undersøkelsene. Prosjektansvarlig er Bjørn Barlaup ved Universitetet i Bergen
  (LFI). Prosjektaktivitetene omfatter:
  • utlegging av blekerogn (100 000 stk pr år) i kasser
  • etablering nye gyteområder i Byglandsfjord
  • årlig prøvefiske
  • innhenting av data fra yrkesfiskere
  • undersøkelser av kjente gyteplasser
  • I tillegg vil Syrtveit Fiskeanlegg fortsette med utsetting av 100 000blekeyngel årlig.

Personellressurser

Ved anlegget er det for tiden 2 heltidsansatte; Bernt Olaf Martinsen
(Fagspesialist) og Nils Børge Kile (Prosjektmedarbeider).

 

Kommentarfeltet er stengt.